Progression

MIKportalen är uppbyggd efter läroplanens mål och progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och säker kommunikation. MIK genomsyrar många delar av läroplanen. I MIK i läroplanen kan ni se en uppställning av det centrala innehåll som är direkt kopplat till MIK.

MIKportalen är utformad årskursvis med en tydlig röd tråd som löper från år 0 upp till år 9. Övningarna är anpassade efter en viss årskurs och är tänkta att utföras i en viss följd men går att anpassa i nivå och flytta vid behov. Alla övningar kan med fördel upprepas.

Årstaskolan arbetar utifrån nedanstående progression och plan.

Årskurs 0-3

Med stöd orientera sig i biblioteket

 • Faktaböcker och skönlitteratur
 • Ämnesord

 

Med stöd söka i fysiska medier med hjälp av bokens nycklar

 • Rubriker
 • Bilder och bildtext
 • Innehållsförteckning och register
 • Alfabetisk ordning i uppslagsverk och ordböcker

 

Med stöd orientera sig i digital miljö

 • Webbläsarens och webbsidans delar och funktioner
 • Sökmotorer

Med stöd utföra en enkel källkritisk granskning

 • Avsändarens betydelse på innehåll

Övningar

Så funkar biblioteket?

 

Vad är Internet?

 

Årstabladet- Nyheter och källor 0-3

 

Bli en källspanare

 

Tror du på det? grundläggande källkritik 0-3

Årskurs 4-6

Självständigt orientera sig i biblioteket med hjälp av bibliotekets nycklar

 • SAB-systemet
 • Ämnesord
 • Självständigt söka i fysiska medier med hjälp av bokens nycklar
 • Bilder och bildtext
 • Innehållsförteckning och register
 • Ledord och alfabetisk ordning i uppslagsverk och ordböcker

 

Självständigt orientera sig i digital miljö

 • Webbläsarens och webbsidans delar och funktioner
 • Sökmotorer
 • Databaser och uppslagsverk

 

Självständigt utföra en källkritisk granskning

 • Avsändare
 • Budskap
 • Syfte
 • Jämföra olika källors tillförlitlighet

 

Medvetenhet om vinklade budskap och kunna tillämpa ett källkritiskt tankesätt

 • Fysiska och digitala miljöer
 • Reklam
 • Opinionsbildning och informationsspridning

 

Medvetenhet om hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier

 • Sociala medier
 • Etiska och rättsliga konsekvenser

Övningar

Årstabladet- Nyheter och källor 4-6

 

Vad är en sökmotor?

 

Ljug med fakta – vinklade budskap och källkritik 4-6

 

Sökskola 4-6

 

Hearly

 

MIK-veckan – en introduktionsvecka för åk 4 med en schemabrytande dag + övningar att väva in i övriga skolveckan. Baseras på MIKportalens.

Årskurs 7-9

Formulera frågeställningar, sökfrågor och sökord väl anpassade efter ämne.

 

Välja ändamålsenliga medier för sina frågeställningar.

 

Självständigt söka och sovra i stora mängder information från en mängd olika källor med en mängd olika metoder.

 • Bibliotek – SAB-systemet, facklitteratur, uppslagsverk, ordböcker
 • Digitalt – sökmotorer, webbsidor, uppslagsverk, databaser

 

Värdera, tolka, jämföra och analysera inhämtad information och kunna göra ett medvetet och väl avvägt urval av information.

 

Göra välgrundade källkritiska granskningar

 • Avsändare
 • Budskap
 • Syfte
 • Fylligt kunna svara för den granskning som görs

 

Vara införstådd med vad upphovsrätt innebär, varför källor måste anges och kunna redovisa sina källor på korrekt sätt

 • Källhänvisning
 • Källförteckning
 • Citering

 

Kunskap om att budskap vinklas i både fysiska men i synnerhet digitala miljöer, och kunna tillämpa ett källkritiskt tankesätt.

 • Reklam och nyheter
 • Opinionsbildning och informationsspridning

 

Förståelse för att de är medskapare i digitala miljöer och ta ansvar för sitt eget agerande

 • Sociala medier
  Möjligheter och risker med digitala medier

Övningar

Sökskola

 

Vem säger vad i vilket syfte? Grundläggande källkritik

 

Årstabladet – nyheter och källor 7-9

 

Så funkar Årstavikens bibliotek